УСТАВ НА БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА

BY-LAWS OF BULGARIAN-GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

І. GENERAL PROVISIONS

Чл.-1. БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА (за краткост ще се нарича по-нататък „Камарата“) е независима организация, създадена с цел да подпомага икономическата дейност на своите членове, да ги насърчава, да ги представлява и да защитава икономическите им интереси, както и да стимулира и развива двустранните българо-грузински търговско-икономически взаимоотношения.
Article 1. BULGARIAN-GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (hereinafter referred to as the “Chamber”) is an independent organization established in order to support the economic activity of its members, encourage them, represent them and protect their economic interests as well as to stimulate the bilateral Bulgarian-Georgian trade and economic relations.

Чл.-2. (1) Камарата няма партиен, синдикален или религиозен характер. Камарата не е основана и не действа на етнически принцип.
(2) Настоящата редакция на Устава е съобразена със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.-3. Камарата може да участва в местни и чуждестранни сдружения, асоциации с нестопанска цел, съобразно с целите и задачите си.

Чл.-4. След регистриране на Камарата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенция по вписванията, ако е необходимо, ще се открие представителство или клон в гр. Тбилиси, както и в друг град на територията на Република Грузия. Могат да се откриват и клонове в Република България по реда на българското законодателство, ако е взето съответното решение от компетентния орган на Камарата.

Article 2. (1) The Chamber is not one of partisan, trade unionist or religious nature. The Chamber is not based and does not operate on an ethnic basis.
(2) This revision of the By-laws is set in conformity with the Not-for-profit Legal Entities Act.

Article 3. The Chamber may participate in local and foreign associations, not-for-profit associations as per its objectives and tasks.

Article 4. After the registration of the Chamber with the register of not-for-profit legal entities kept by the Registry Agency, a representation office or branch shall be opened, if necessary, in the city of Tbilisi as well as in any other town on the territory of the Republic of Georgia. Branch offices may also be opened in the Republic of Bulgaria subject to the procedure stipulated in the Bulgarian legislation of the Chamber’s competent body has adopted the relevant resolution.

Чл.-5. Камарата отговаря за задълженията си изключително със своето имущество. Членовете отговарят само до размера на предвидения в Устава членски внос. Всякаква друга лична отговорност на отделен член или на членове на Управителния съвет на Камарата за нейни задължения е изключена.

Чл.-6. Камарата осъществява дейността си в частна полза, а именно: осъществява нестопанска дейност в полза на членовете си.

Article 5. The Chamber shall be responsible for its liabilities, including by its property. The individual members shall be responsible only up to the amount of the membership dues as agreed herein. Any other personal liability of individual members or members of the Management Board of the Chamber’s obligations shall be excluded.

Article 6. The Chamber shall operate to private benefit, and namely: it shall carry on not-for-profit activity to the benefit of its members.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ и СРОК

ІІ. NAME, DOMICILE AND TERM

Чл.-7. Наименованието на Камарата на български език е БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА (съкратено „БГТПК“), на английски език е BULGARIAN-GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (съкратено „BGCCI“), на грузински език е ბულგარეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა (ბსსსპ).

Чл.-8. (1) Камарата е юридическо лице с нестопанска цел със седалище гр. Варна.
(2) Адресът на управление е: гр. Варна 9000, ул. „Ангел Кънчев“ № 65, ет. 5, ап. 8.
(3) Седалището и адресът на управление може да бъде променен от Общото събрание на Камарата, като промяната се вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенция по вписванията.

Чл.-9. Камарата се учредява за неопределен срок.

Article 7. The name of the Chamber in Bulgarian is “БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА” (shortened to “БГТПК”), in English it is “BULGARIAN-GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY” (shortened to “BGCCI”), and in Georgina it is “ბულგარეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა” (ბსსსპ).

Article 8. (1) The Chamber is a not-for-profit legal entity having its seat in the city of Varna.
(2) The registered address is at apt. 8, floor 5, 65 Angel Kanchev Street, city of Varna, postal code 9000.
(3) The seat and the registered address may be changed by the Chamber’s General Meeting as the change shall be recorded with the register of not-for-profit legal entities kept by the Registry Agency.

Article 9. The Chamber shall be incorporated for indefinite term.

ІІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ,ДЕЙНОСТ и ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ІІІ. OBJECTIVES, MEANS OF ATTAINING THEM,ACTIVITY and ADDITIONAL ECONOMIC ACTIVITY

Чл.-10. Основните цели на Камарата са:
1. да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между Република България и Република Грузия;
2. да подпомага създаването и развиването на нови пазарни възможности;
3. да защитава стопанските интереси на членовете си пред държавни и обществени институции в Република България и Република Грузия, както и в трети страни;
4. да насърчава и подпомага възможностите за трансгранично коопериране и сътрудничество, с цел по-успешната интеграция на стопанските субекти от двете страни на единния европейски пазар;
5. да проучва и развива възможностите за бизнес по икономически сектори между Република България и Република Грузия, както и между тях и трети страни;
6. да осъществява активна дейност за популяризирането в чужбина на инвестиционната среда в Република България и Република Грузия и съдейства за насърчаване на чуждите инвеститори за дългосрочни инвестиции в Република Грузия и Република България, за осигуряването на взаимни и общи инвестиции в привлекателни за българския и грузинския бизнес региони, както и за увеличаване и насърчаване на съществуващите инвестиции;
7. да сътрудничи с аналогичните си организации и предоставя на своите членове най-актуалната информация, от която се нуждаят българският и грузинският бизнес;

Article 10. The main objectives of the Chamber are:
1. to provide all-round assistance for the affirmation and extension of trade and economic cooperation between the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia;
2. to assist the creation and development of new market opportunities;
3. to protect the economic interests of its members before state and public institutions in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as in third countries;
4. to encourage and assign the opportunities for cross-border cooperation and collaboration for the purpose of the more successful integration of economic subjects from the two countries on the single European market;
5. to explore and develop the business opportunities by economic sectors between the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as between them and third countries;
6. to carry out active work to promote abroad the investment environment in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia and assist encouragement of foreign investors for long-term investments in the Republic of Georgia and the Republic of Bulgaria, ensuring mutual and common investments in areas being attractive for the Bulgarian and Georgian business as well as to increase and encourage the existing investments;
7. to cooperate with its analogous organizations and to provide its members with the most up-to-date information needed by the Bulgarian and Georgina business;

8. да подпомага своите членове като действа в сътрудничество и комуникация с българските и грузинските обществени и държавни институции при разрешаване на възникнали проблеми, както и по отношение на определяне на политики и стратегии за прилагане;
9. да защитава професионалната дисциплина и етика между своите членове;
10. да проследява икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения на Република България и Република Грузия с трети страни или международните общности, като подпомага изграждането и развиването на този вид взаимоотношения;
11. да представя на компетентните институции и учреждения мнения и предложения относно развитието на външноикономическите взаимоотношения между Република България и Република Грузия, както и за разрешаване на евентуални проблеми и пречки;
12. в случай че бъде поканена, да участва в преговорите между международни организации, като представлява частния сектор по въпроси, касаещи областта на стратегия за развитие на икономическите отношения между Република България и Република Грузия;
13. да изготвя стратегии по икономически сектори или общи икономически въпроси, насочени към взаимоотношенията между двете страни, между региони и институции, и предлага тези стратегии на компетентните институции и учреждения;
14. да популяризира и подпомага държавни и обществени инициативи в полза на интеграцията между страните от Европейския съюз с Република България и Република Грузия, както и с всички страни от черноморския регион;

15. да привлича външни експерти и формира целеви групи по икономически сектори; 16. да работи двустранно в интерес на предприятията от двете държави. 17. да насърчава контактите и съвместните дейности между своите членове. Чл. 11. За осъществяване на своите цели Камарата: 1. проучва нови бизнес възможности за Република България и Република Грузия с трети страни и международните общности, както и между тях, подпомага развитието на съществуващите възможности; 2. допринася за инициативите за подобряване на инвестиционната среда в Република България и Република Грузия, както и осъществява мероприятия за популяризиране на инвестиционните възможности извън страните; 3. проследява икономическото развитие, външнотърговските режими, промените на законодателствата касаещи чуждите инвестиции и внос-износ в Република България и Република Грузия, както и трети страни или международните общности, предоставя периодически информация на своите членове в тази насока; 4. събира информация и статистически данни относно вътрешните и външните икономически взаимоотношения на Република България и Република Грузия с трети страни и международните общности, създава бази данни с открит за членовете достъп; 5. осъществява презентативни дейности в страната или в чужбина с цел да се осигури постигането на успешни резултати във външноикономическите взаимоотношения на Република България и Република Грузия;

8. to support its members by acting in cooperation and communication with Bulgarian and Georgian public and state institutions when solving any problems that have arisen as well as with respect to defining policies and strategies to be implemented;
9. to protect the professional discipline and ethics among its members;
10. to follow the economic, commercial, industrial and financial relations of the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia with third countries or the international communities by supporting the establishment and development of such kind of relations;
11. to submit to the competent institutions and offices opinions and proposals regarding the development of the foreign economic relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as for resolving any possible problems and hindrances;
12. if invited, to participate in the negotiations between international organizations by representing the private sector on matters concerning the area of a strategy on development of economic relations between the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia;
13. to prepare strategies by economic sectors or common economic matters aimed at the relations between the two countries, between regions and institutions, and to propose such strategies to the competent institutions and offices;
14. to promote and assist state and public initiatives to be benefit of the integration between the European Union countries with the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as with all countries from the Black Sea region;

15. to attract external experts and form target groups by economic sectors;
16. to work bilaterally to the benefit of the undertakings from the two countries.
17. to encourage the contacts and the joint activities between its individual members.

Article 11. In order to attain its objectives the Chamber shall:
1. explore new business opportunities for the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia with third countries and the international communities as well as among them, assist the development of the existing opportunities;
2. contribute to the initiatives for improvement of the investment environment in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as carry out activities for promotion of investment opportunities outside the countries;
3. follow the economic development, foreign trade regimes, changes to legislations concerning foreign investments and import and export in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as third countries or international communities, provide periodic information to its members in this regard;
4. collect information and statistical data regarding the domestic and foreign economic relations of the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia with third countries and international communities, create databases with open access for the members;
5. carry out presentation activities in the country and abroad in order to ensure the achievement of successful results in foreign economic relations of the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia;

6. представя пред компетентни държавни органи в двете страни съгласуваното мнение на членовете на Камарата по проекти за нормативни актове и решения в областта на стопанската дейност, с цел отговаряне на динамичните пазарни изисквания;
7. разработва и представя пред компетентните органи становища, произлизащи от бизнес средите, относно политиката на държавните институции, местните и регионални власти по отношение на бизнес условията и инвестиционния климат в двете страни;
8. поддържа контакти с експерти в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство от Република България и Република Грузия и трети страни и използване същите при решаване на въпроси от практиката;
9. установява контакти и сътрудничество с институции, учреждения, организации, сдружения, с Българската търговско-промишлена палата, с Грузинската търговска камара и други камари в трети страни, с физически и юридически лица в страната и в чужбина, за организиране и реализиране на съвместни проекти и мероприятия;
10. систематизира и разпространява икономическа информация в полза на опериращите в икономическия сектор предприемачи (търговци, физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, занаятчии, лица, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия и др.) от Република България и Република Грузия, във връзка и по отношение на дейността им, свързана с търговския обмен между двете страни, както и с трети страни;
11. организира и участва в работни срещи, дискусии, семинари, културни мероприятия (изложби, концерти и др.), както и всякакви други мероприятия и международни прояви, свързани с постигане целите на Камарата;
12. разработва проекти и програми за Европейската интеграция и регионално сътрудничество на Република България и Република Грузия, самостоятелно от Камарата и съвместно с партньори от чужбина, и привлича инвестиции за тяхното осъществяване;
13. оказва съдействие на членовете на Камарата за участието им в международни прояви, свързани с постигане на целите ѝ.
14. поддържа единен вътрешен регистър на членовете, достъпен за всички нейни членове с цел насърчаване и подобряване комуникацията помежду им.

6. present to competent state authorities in the two countries the concurred opinion of the Chamber members on draft bills of statutory acts and decisions in the field of economic activity in order to respond to the dynamic market requirements;
7. develop and present to the competent state authorities opinions originating from the business circles regarding the policy of the state institutions, local and regional authorities with regard to the business conditions and investment climate in the two countries;
8. maintain contacts with experts in the field of trade, tax, customs and currency legislation of the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia and third countries and use the same experts when resolving practical matters;
9. establish contacts and cooperation with institutions, offices, organizations, associations, with the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, with the Georgian Chamber of Commerce and other chambers in third countries, with natural persons and legal entities in the country and abroad, for the organization and implementation of joint projects and activities;
10. systematize and disseminate economic information to entrepreneurs operating in the economic sector (traders, natural persons engaging in farming, craftsmen, self-employed service providers or freelancers exercising liberal professions, etc.) from the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia, in relation to their activity related to the trade exchange between the two countries as well as with third countries;
11. organize and participate in working meetings, discussions, workshops, cultural events (exhibitions, concerts, etc.) as well as any other activities and international events related to the attainment of the Chamber’s objectives;
12. develop projects and programs for the European integration and regional cooperation of the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia, independently from the Chamber and jointly with partners from abroad, and attract investments for the realization thereof ;
13. provide assistance to Chamber members for their participation in international events related to the attainment of its objectives.
14. to maintain a single internal register of its members, accessible for all its individual members in order to encourage and to improve the communication between them.

Чл. 12. За постигане на целите си Камарата използва всички средства, разрешени от Конституцията и законите на Република България.

Чл. 13. (1) При изпълнение на своите цели и задачи Камарата ще изпълнява следните дейности:
1. следене на европейските грантови програми и инструменти за развитие на Черноморския регион и по специално отнасящи се до Република България и Република Грузия и, ако сметне за необходимо, участие в тях с цел да допринася пряко за обмена на добри практики между институциите на всички нива, местните власти, транспорта, икономическите сектори в двете страни;
2. създаване и използване на собствени и международни информационни системи и база данни за фирмена, маркетингова, правна, търговска и др. информация;
3. съдействие за реализирането на бизнес проекти от българска и грузинска страна, чрез предоставяне на актуална информация за инвестиционните условия и условията за чуждестранните инвестиции в Република България и Република Грузия;
4. информиране на производители и търговци относно законодателството, търговските и лицензионни режими в двете страни, както и за процедурите по тях и органите, които ги провеждат;
5. организиране и провеждане на специализирани панаири, изложения и други експо-инициативи в Република България и Република Грузия, както и в трети страни;
6. популяризиране на дейността на членовете чрез специализирани издания и съвместни участия в международни панаири;
7. консултиране на всички заинтересовани трети страни и на членовете по договорноправни, данъчни, митнически, транспортно-спедиционни, валутно-финансови и други въпроси, както и относно вътрешни и международни стандарти, изискванията на международните правни норми и европейското законодателство;
8. консултации и помощ за създаването на дружества с чуждестранно участие на територията на двете страни;
9. издаване на информационни бюлетини /авторски или адаптирани/ със справочен, коментарен или статистически характер за информиране и ориентация по икономически сектори в двете страни;
10. подпомагане на договорните взаимоотношения между български и грузински юридически лица чрез синхронизиране на общи условия на търговските договори и популяризиране на възприети вече добри търговски практики;
11. събиране на необходимите данни и информиране на своите членове относно валутните и финансовите режими, тарифните и извънтарифните ограничения, документите за улесняване на двустранния търговски стокообмен, условията за стандартизация и други подобни дейности, както и представяне на тези данни на вниманието на членовете;

Article 12. For the attainment of its objectives the Chamber shall use any means permitted by the Constitution and the laws of the Republic of Bulgaria.

Article 13. (1) While realizing its objectives and tasks the Chamber shall carry out the following activities:
1. to follow the European grant programs and instruments for development of the Black Sea region and, in particular, the ones related to the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia and, if it deems it necessary, to participate in them in order to directly contribute to the exchange of good practices between the institutions at all levels, local authorities, transportation, economic sectors in the two countries;
2. to create and use its own and international information systems and databases about company, marketing, legal, commercial and other information;
3. to cooperate for the realization of business projects on Bulgarian and on Georgian part by providing up-to-date information about the investment conditions and the conditions for foreign investments in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia;
4. to inform producers and traders about the legislation, commercial and licensing regimes in the two countries as well as about the procedures under such regimes and the authorities that conduct them;
5. to organize and conduct specialized fairs, exhibitions and other expo initiatives in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as in third countries;
6. to promote the activity of the members via specialized publications and joint participations in international fairs;
7. to advise all interested parties and the members regarding contractual legal, tax, customs, transport and forwarding, currency and financial and other matters as well as regarding domestic and international standards, requirements under international law norms and European legislation;
8. to advise and help for the establishment of companies with foreign participation on the territory of the two countries
9. to publish a newsletter (with original and adapted works) of referential, commentary or statistical nature for the sake of providing information and orientation by economic sectors in the two countries;
10. to support the contractual relationships between Bulgarian and Georgian legal entities by synchronizing general terms and conditions of commercial contracts and promoting some already adopted good trade practices;
11. to collect the necessary data and to inform its members of the currency and financial regimes, tariff and non-tariff restrictions, the documents for facilitation of the bilateral trade exchange of merchandise, the conditions for standardization and other similar activities as well as to bring such data to the attention of the members;

12. подпомагане на осъществяването на дейности на регионално и браншово ниво;
13. оказване на съдействие за създаването на политики, целящи увеличаването на конкурентоспособността чрез създаването на среда, осигуряваща постоянното увеличаване на ефективността и качеството;
14. провеждане на мероприятия като икономически дни, срещи на предприемачи, пресконференции, информационни семинари, бизнес срещи, симпозиуми и дискусии, както и участие в подобни мероприятия, доколкото те съответстват на целта на Устава;
15. подпомагане по въпроси на професионалното, езиковото и друго образование и квалификация, доколкото те са от значение за заинтересуваните предприятия, участващи в търговския обмен между двете държави;
16. посредничество при доброволно решаване на спорове между участниците в двустранния икономически живот;
17. консултации относно осъществяването на външнотърговски сделки за своите членове – подготовка на оферти, договори, преговори и др.;
18. предоставяне на услуги както на членове, така и на нечленуващи в Камарата лица;
19. осъществяване на всяка друга незабранена от закона дейност, която служи на целите на Камарата.
(2) На членовете на Камарата могат да бъдат предоставяни отстъпки при ползване на посочените дейности.
(3) Камарата не извършва партийно-политическа дейност.
(4) Камарата ще изпълнява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната дейност, както следва: издателска, информационна, консултантска, организационна и маркетингова дейност, организиране на семинари, панаири, изложения, изложби, бизнес пътувания и други платени събития свързани с популяризирането и подобряването на бизнеса в и между България и Грузия, както и всяка друга дейност, която не е забранена по закон. Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за осъществяване и постигане на целите на Камарата. Камарата не разпределя печалба.

Чл. 14. Материалното обезпечаване на дейностите за постигане на целите ще се извършва чрез:
1. годишен членски внос;
2. събиране на дарения, помощи и завещания;
3. приходи от движимо или недвижимо имущество на Камарата;
4. приходи от предоставени услуги;
5. допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 13, ал. 4 от Устава, която е разрешена от закона и свързана с предмета на основната дейност на Камарата.
Чл. 15. Членство в други организации
(1) За да постигне целите си, Камарата може с решение на Общото събрание да участва в качеството на член-учредител или член в създадени асоциации, федерации, международни търговски камари или такива, които тепърва ще се създават, като целта е да обедини усилията си с тях за изпълнение на целите си, както и да прекратява членството си. В рамките на взето решение за подаването на необходимите документи и осъществяването на необходимите дейности е компетентен и упълномощен Управителният съвет.
(2) Камарата залага в бюджета си сумата на годишния членски внос, определен от юридическите лица, в които членува, и го заплаща.

12. to support the performance of activities on regional and industry-wide level;
13. to provide assistance for the creation of policies aiming to increase the competitiveness by creating an environment ensuring the constant increase of efficiency and quality;
14. to conduct events such as economic days, meetings of entrepreneurs, press-conferences, information seminars, business meetings, symposia and discussions as well as to participate in such events as far as they comply with the purpose of the By-laws;
15. to provide assistance on matters of professional, linguistic and other education and qualifications as far as they matter for the interested enterprises participating in the trade exchange between the two countries;
16. to act as an intermediary upon voluntary settlement of disputes between the participants in the bilateral economic life;
17. to provide advice regarding the realization of foreign trade transactions for its members: preparation of tenders, contracts, negotiations, etc.;
18. to provide services both to Chamber members and to persons who are not members of the Chamber;
19. to carry on any other activity not prohibited by the law which serves the objectives of the Chamber.
(2) The members of the Chamber may be granted discounts when making use of the aforesaid activities.
(3) The Chamber shall not engage in partisan and political activity.
(4) The Chamber shall perform any additional economic activity, as long as it is strictly related to the scope of its principal subject matter, as follows: publishing, consultancy, organizational and marketing activity, organization of seminars, fairs, expositions, exhibitions, business trips and other paid events related to the promotion and the improvement of the business in and between Bulgaria and Georgia, as well as any other activity, not prohibited by law. The revenues from the above additional economic activity shall be used for the attainment and achievement of the objectives of the Chamber. The Chamber shall not distribute profit.

Article 14. The funds for the activities for the attainment of the objectives shall be provided my means of:
1. annual membership dues;
2. collection of donations, aids and wills;
3. revenues from movable or immovable property of the Chamber ;
4. revenues from provided services;
5. additional economic activity, according to article 13, par. 4 of these By-Laws, which is permitted by the law and related to the principal subject matter of the Chamber.
Article 15. Membership in Other Organizations
(1) In order to attain its objectives the Chamber may, by resolution of the General Meeting, participate in its capacity of founding member or member in associations, federations, international chambers of commerce having already been established or ones to be established in the future as the purpose is to join efforts with them for the fulfillment of its objectives as well as to terminate its membership. The Management Board shall be competent and authorized within the limits of the resolution adopted.
(2) The Chamber shall stipulate in its budget the amount of the annual membership dues determined by the legal entities which it is a member of, and shall pay such amount.

ІV. ЧЛЕНСТВО

ІV. MEMBERSHIP

Чл. 16. Пълноправен член
(1) Всяко физическо и юридическо лице, което възприема целите и принципите на Камарата и работата в съответствие с тях, както и отговаря на изискванията, предвидени от законодателството, има правото на пълноправно членство в Камарата.
(2) Документи за пълноправно членство се подават писмено до Управителния съвет на Камарата и се разглеждат в срок най-късно до тридесет дни от получаването на документите от Управителния съвет на Камарата. Управителният съвет взема предварително решение, с което кани, или отказва да покани кандидата за пълноправен член. Кандидатът се уведомява за резултата писмено, като в случай че бъде поканен, същият е длъжен да внесе и представи доказателства за внасянето на дължимия членски внос пред Управителния съвет не по-късно от тридесет дни от получаването на поканата. След сбъдване на условията по предходното изречение пълноправните членове се приемат с окончателно решение на Управителния съвет и се вписват в единния вътрешен регистър на членовете съгласно чл. 19 от Устава. Общото събрание на Камарата с решение по съответния ред приема правила, с които определя документите, необходими за приемане на пълноправни членове, и ги публикува на интернет сайта на Камарата.
(3) Членството в Камарата е доброволно.
(4) По състав Камарата е смесена: в нея могат да членуват български и грузински физически и юридически лица, както и чужди компании с пазарни интереси в двете страни.
(5) Пълноправни членове на Камарата могат да бъдат:
1. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;
2. нестопански организации, регистрирани по съответния ред, подпомагащи икономическото развитие и /или трансграничното сътрудничество;
3. физически лица, които сътрудничат на Камарата, подпомагат и популяризират нейната дейност.
(6) Пълноправни членове на Камарата са всички нейни учредители.

Article 16. Full Member
(1) Any natural person and legal entity who/which adopts the objectives and principles of the Chamber and the operation in accordance with them as well as who/which meets the requirements stipulated by the legislation shall have the right to full membership in the Chamber.
(2) Documents for full membership shall be submitted in writing to the Management Board of the Chamber and shall be considered within thirty days from their receipt by the Management Board of the Chamber. The Management Board shall take provisional resolution by which to invite or to reject to invite the applicant for full member. The applicant shall be notified of the outcome in writing, and in case he has been invited, the applicant shall pay the membership dues and present proof for its payment to the Management Board not later than thirty days after the receipt of the invitation. After the fulfillment of the conditions described in the previous sentence herein, full members shall be accepted by final resolution of the Management Board and shall be recorded within the single internal register of members under article 19 of the By-laws. The General Meeting of the Chamber via respective resolution shall adopt Rules by which to specify the documents, necessary in order to accept new full members, and shall publish those on the website of the Chamber.
(3) The membership in the Chamber is voluntary.
(4) In terms of its composition the Chamber is mixed: Bulgarian and Georgian natural persons and legal entities as well as foreign companies having market interests in the two countries may be members.
(5) The following may be full members of the Chamber:
1. natural persons and legal entities engaging in economic activity and registered as per the relevant procedure;
2. not-for-profit organizations registered as per the relevant procedure that assist economic development and/or cross-border cooperation;
3. natural persons who cooperate with the Chamber, assist and promote its activity.
(6) All founders of the Chamber are full members thereof.

Чл. 17. Почетни членове
(1) Управителният съвет може да удостои с почетно членство физически лица от страната и чужбина, които имат особен принос за осъществяването на целите и задълженията на Камарата.
(2) Почетните членове не плащат членски внос, нямат право на глас в Общото събрание и имат само съвещателни функции. По преценка на Управителния съвет, почетни членове могат да бъдат канени на събрания и срещи, където да споделят мнения и предложения.
(3) Членове, които са били сред членовете-учредители на Камарата, но впоследствие са напуснали Камарата, могат да бъдат приети със статут на почетни членове с решение на Управителния съвет.
(4) Посланикът на Република Грузия в Република България и посланикът на Република България в Република Грузия, генералните консули в Република България и Република Грузия, както и Почетният консул на Република Грузия в Република България – г-н Юлий Любенов Нушев, са със статут на почетни членове на Камарата.
(5) Почетни членове на Камарата могат да бъдат физически лица от Република България, Република Грузия и други страни – научни работници, университетски кадри, специалисти и личности с висока професионална подготовка със заслуги за постигане на целите и задачите на Камарата.
(6) Почетните членове се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
(7) Решението за приемане на нов почетен член влиза в сила незабавно след подписване на протокола. От този момент възниква почетното членство.
(8) Решението се съобщава писмено на лицето, прието за почетен член.

Чл. 18. Не могат да бъдат членове на Камарата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Чл. 19. Регистър на членовете
Членове на Камарата, както и състоянието на плащанията на дължимия съгласно настоящия Устав членски внос се вписват и представят в единен вътрешен регистър на членовете. Този регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от Управителния съвет в края на всяко шестмесечие.

Article 17. Honorary Members
(1) The Management Board may award honorary membership to natural persons from the country and abroad who have special contribution to the realization of the objectives and duties of the Chamber.
(2) The honorary members shall not pay membership dues, shall not have the right to vote at the General Meeting and shall have only advisory functions. Subject to the discretion of the Management Board, honorary members may be invited to meetings and sessions where they can share views and proposals.
(3) Members who have been among the founding members of the Chamber but have left it subsequently may be admitted with the status of honorary members by resolution of the Management Board.
(4) The ambassador of the Republic of Georgia to the Republic of Bulgaria and the ambassador of the Republic of Bulgaria to the Republic of Georgia, the consuls general in the Republic of Bulgaria and the Republic of Georgia as well as the Honorary Consul of the Republic of Georgia to the Republic of Bulgaria – Mr. Yuliy Lyubenov Nushev shall have the status of honorary members of the Chamber.
(5) Natural persons from the Republic of Bulgaria, the Republic of Georgia and other countries such as scientific researchers, university staff, specialists and personalities of high professional training who have rendered special services for the attainment of the objectives and tasks of the Chamber may also be honorary members of the Chamber.
(6) The honorary members shall be admitted by the General Meeting further to a proposal by the Management Board.
(7) The resolution to admit a new honorary member shall take effect immediately after the minutes are signed. The honorary membership shall come into being as from that time.
(8) The resolution shall be communicated in writing to the person admitted as an honorary member.

Article 18. State authorities, political parties, trade unions and religious organizations may not be members of the Chamber.

Article 19. Register of Members
The members of the Chamber as well as the status of the payments of the membership dues payable under these By-laws shall be recorded and presented in a single internal register of members. This register shall be available to the members for information and shall be updated by the Management Board in the end of each six-month period.

V. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

V. RIGHTS OF MEMBERS

Чл. 20. (1) Всеки пълноправен член може:
1. да участва в Общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;
2. да бъде избиран в Управителния съвет на Камарата;
3. да получава информация за дейността на Камарата и за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
4. да участва в мероприятията, организирани от Камарата;
5. да изисква подпомагане и консултация от Камарата по всички въпроси, които са в рамките на целта на Камарата.
(2) Почетните членове на Камарата могат да участват в Общото събрание без право на глас и имат само съвещателни функции. Почетните членове не могат да бъдат избирани в Управителния съвет на Камарата.

Article 20. (1) Each full member may:
1. participate in the General Meeting and exercise his/her right to vote in person or through a representative authorized by him/her in writing to do so;
2. be elected to the Management Board of the Chamber;
3. receive information about the operations of the Chamber and about the fulfillment of the resolutions of the General Meeting and the Management Board;
4. participate in the events organized by the Chamber;
5. to require support and advice from the Chamber on any matters within the scope of the objectives of the Chamber.
(2) The Honorary members of the Chamber may participate in the General Meeting without the right to vote and have only advisory functions. The honorary members may not be elected to the Management Board of the Chamber.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

VІ. OBLIGATIONS OF MEMBERS

Чл. 21. Всеки пълноправен член е длъжен:
1. да подпомага Камарата за постигане на нейната цел;
2. да спазва Устава и да изпълнява решенията на управителните органите на Камарата;
3. да плаща годишен членски внос. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в рамките на нейното първо тримесечие по банков път по сметка на Камарата. Подробностите ще бъдат регламентирани в Правилник за размера, набирането и разходването на членския внос, приет от Общото събрание. Почетните членове са освободени от задължението за плащане на членски внос;
4. да предоставя на Камарата необходимата информация за своята дейност;
5. активно да допринася за издигане на обществения авторитет на Камарата.

Article 21. Each full member shall be obliged:
1. to assist the Chamber for the attainment of its purpose;
2. to abide by the By-laws and to carry out the resolutions of the management bodies of the Chamber;
3. to pay annual membership dues. The annual membership dues for the respective calendar year must be paid within the first quarter thereof via bank transfer to the bank account of the Chamber. The details shall be regulated in Rules on the amount, raising and expenditure of membership dues adopted by the General Meeting. Honorary members shall be released from the obligation to pay membership dues;
4. to provide the Chamber with the necessary information about its activity;
5. to actively contribute to raising the public authority of the Chamber.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

VІІ. TERMINATION OF MEMBERSHIP

Чл. 22. (1) Членството се прекратява в следните случаи:
1. писмено съобщаване за напускане;
2. прекратяване на юридическо лице, което е член на Камарата;
3. откриване на производство по несъстоятелност срещу юридическото лице;
4. смърт, респ. поставяне под пълно запрещение на физическо лице, член на Камарата;
5. изключване на член на Камарата;
6. прекратяване на Камарата.
(2) В случаите, посочени в чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава, членството се прекратява автоматично от датата на смъртта, респ. от датата на влизане в сила на съдебното решение за поставяне под пълно запрещение или от датата на вписване на обстоятелствата, засягащи статута на юридическите лица. По отношение на чл. 22, ал. 1, т. 1 от Устава, писмено съобщение за напускане се подава при условията и по реда на чл. 24 от Устава.

Article 22. (1) the membership shall be terminated in the following cases:
1. written notice of leaving;
2. termination of the legal entity being a member of the Chamber;
3. opening of insolvency proceedings against the legal entity;
4. death or full interdiction, respectively, of a natural person being a member of the Chamber;
5. expulsion of a member from the Chamber;
6. termination of the Chamber.
(2) In the cases specified in article 22, par. 1, item 4 of the By-laws, the membership shall be terminated automatically as from the date when the court decision on placement under full interdiction or as from the date of recording of the circumstances concerning the status of the legal entity. For article 22, par. 1, item 1 of the By-Laws, a written notice of leaving shall be submitted under the terms and conditions of article 24 of the By-laws.

VІІІ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ КАМАРАТА

VІІІ. EXPULSION OF MEMBERS FROM THE CHAMBER

Чл. 23. (1) Изключването от Камарата е допустимо само по важна причина. Важни причини са:
1. виновно поведение в нарушение на Устава на Камарата;
2. поведение, несъвместимо с членството в Камарата;
3. неплащане в срок на годишния членски внос;
4. системно неучастие в дейността;
5. умишлено действие против интересите на Камарата;
6. извършване на прояви в разрез с обществения морал;
7. криминални прояви;
8. други действия, които увреждат доброто име на Камарата.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет.
(3) Членовете, които са загубили членството си, могат да го възстановят чрез решение на Управителния съвет, но не по-рано от шест месечен период след отпадане на обстоятелствата, мотивирали отстраняването. Изключен поради неплащане на дължимия членски внос може да възстанови членството си в Камарата по реда на чл. 16, ал. 2 от Устава, след заплащане на дължимите към момента на изключването му суми.
Чл. 24. Напускане на Камарата
(1) Напускането на член от Камарата съгласно чл. 22, ал. 1, т. 1 от Устава е възможно чрез писмено съобщение за напускане. Съобщението за напускане трябва да бъде подадено в писмена форма до Председателя на Управителния съвет. Съобщението за напускане трябва да бъде мотивирано.
(2) Членството се счита за прекратено след надлежното получаване на писменото съобщение за напускане от страна на Председателя на Управителния съвет като това обстоятелство се отразява в единния вътрешен регистър на членовете.
Чл. 25. Имуществени последици от прекратяване на членство
Лицата, чието членство в Камарата е прекратено, нямат право да искат възстановяване на платения за текущата календарна година членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Камарата.

Article 23. (1) The expulsion from the Chamber shall only be permitted for an important reason. Important reasons shall mean:
1. wrongful conduct in violation of the By-laws of the Chamber;
2. conduct incompatible with the membership in the Chamber;
3. failure to pay in time the annual membership dues;
4. systemic failure to participate in the activity;
5. a deliberate act against the interests of the Chamber;
6. commitment of activities contrary to the public morals;
7. criminal acts;
8. other acts that damage the reputation of the Chamber.
(2) The resolution on expulsion shall be adopted by the Management Board.
(3) The members who have lost their membership may restore it by resolution of the Management Board but not earlier than six months after the circumstances that had caused the expulsion have been eliminated. A member expelled because of his/her failure top pay his/her membership dies may restore his/her membership in the Chamber subject to article 16, par. 2 of the By-Laws, after (s)he pays the sums due as at the time of his/her expulsion.
Article 24. Leaving the Chamber
(1) A member may leave the Chamber subject to article 22, par. 1, item 1 of the By-Laws, by means of a written notice of leaving. The notice of leaving must be submitted in writing to the Chair of the Management Board. The notice of leaving must be reasoned.
(2) Membership shall be deemed terminated as from the duly receipt of the written notice of leaving by the Chair of the Management Board, as this condition shall be duly reflected in the single internal register of the members.
Article 25. Property consequences from termination of membership
The persons whose membership in the Chamber is terminated may not request a refund of the membership dues paid for the current calendar year and may not have claims regarding the property of the Chamber.

ІХ. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ІХ. BODIES AND MANAGEMENT

Чл. 26. (1) Органи на Камарата са:
1. Общото събрание (ОС);
2. Управителен съвет (УС) или Управител;
(2) Органите на Камарата в своята цялост, както и всеки член поотделно, отговарят за дейността на дадения орган, пред тези от които са избрани, както и пред Общото Събрание. За изпълнението на тези задължения, всеки член на даден орган на Камарата, отговаря пред органа, в който участва.

Чл. 27. Общо събрание
(1) Общото събрание е върховен орган на Камарата. В него участват всички пълноправни и почетни членове – лично или чрез представител според регистъра му, или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Право на глас имат само пълноправните членове. Почетните членове имат само съвещателни функции.
(2) Общото събрание има следните функции и правомощия:
1. 1. изменя и допълва Устава на Камарата;
2. 2. приема други вътрешни актове;
3. 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. 4. взема решения за откриване и закриване на клонове;
5. 5. взема участие в други организации;
6. 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Камарата, както и за начина на разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите;
7. 7. приема основни насоки и програма за дейността на Камарата;
8. 8. приема бюджета на Камарата;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решения на другите органи на Камарата, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Камарата;
12. може да избира управител, който да има правомощията и да изпълнява функциите на Управителен съвет;
13. приема правила, с които определя документите, необходими за приемане на пълноправен член на Камарата и Правилник за размера, набирането и разходването на членския внос.

Чл. 28. Свикване на Общо събрание
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовна сесия веднъж годишно, по принцип в първите пет месеца на годината.
(2) Общото събрание се свиква на извънредна сесия, когато трябва да се решават важни въпроси от негова компетентност, които не търпят отлагане. Свикването на Общото събрание на извънредна сесия се прави по молба на Председателя на УС на Камарата, на Управителния Съвет или на Управителя, или по искане най-малко на една пета от пълноправните членове. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото Събрание в едномесечен срок от получаването на молбата, то се свиква от съда по седалището на Камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се изпраща на вписаните в единния вътрешен регистър на членовете имейл адреси за кореспонденция и се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото в седалището, датата, времето и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива то се свиква. Всички материали и постъпили предложения, които ще бъдат обсъждани на събранието ще бъдат предоставени на членовете в интернет сайта на Камарата, за да могат да се запознаят всички.
(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от пълноправните членове или техни изрично упълномощени представители. Участието на почетните членове не е условие за редовност на Общото събрание, вкл. ако същите не са били поканени.
(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.
(6) Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл. 27, т. 1 и т. 6 от Устава, където е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите .
(7) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(8) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако по закон те влизат в сила след обнародване или обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(9) На заседанията на Общото Събрание могат да бъдат поканени като наблюдатели органи на местната и централна власт, медиите, както и външни консултанти.
(10) Общото събрание се председателства от Председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от негов заместник.
(11) Общото събрание избира секретар-протоколчик и квестори, ако е необходимо.
(12) Всички изказвания и решения се протоколират и се съхраняват в архивите на Камарата.
(13) Протоколите на Общото събрание се подписват от Председателя на Управителния съвет а при негово отсъствие от неговия заместник, секретаря-протоколчик и квесторите на Общото събрание /ако има такива/. Протоколът съдържа информация относно дневния ред, направените изказвания и взетите решения. Протоколът, заедно със списъка на присъстващите лица и документите свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват в архивите на Камарата.

Чл. 29. Работни сбирки на членовете
(1) Членовете на Камарата могат да се събират на работни сбирки. Работните сбирки могат да бъдат регулярни – въз основа на предварително определен по дати, час и място и график или извънредни – определени по дата, час и място от Управителния съвет.
(2) Работните сбирки, независимо от вида има не са с характер на съвещание на Общо събрание. На сбирките не могат да бъдат взимани решения от компетенциите на Общото събрание.
(3) За организиране и дейността на работните сбирки не се прилагат разпоредбите на чл. 27 от Устава.

Чл. 30. Управителен съвет
(1) Камарата се управлява и представлява от Управителен съвет, който се избира за срок от три години.
(2) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (трима) членове, които са представители на членовете на Камарата и са избрани от Общото събрание.
(3) Длъжностите и свързаните с тях функции в Управителния съвет се разпределят от самия Управителен съвет на първото му заседание с обикновено мнозинство.
(4) За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица измежду пълноправните членове, като на заседанията на Управителния съвет те участват лично или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, копие от което се представя на заседанието. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Камарата, като на заседанията на Управителния съвет то се представлява от своя законен представител или друго, упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, копие от което се представя на заседанието.
(5) Преизбиране на членовете на Управителния съвет е допустимо без ограничения.
(6) Кандидатурите за членове на Управителния съвет се гласуват поотделно. Кандидатурите могат да се издигнат както от стария Управителен съвет, така и от Общото събрание или отделни членове на Камарата.
(7) По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител. В този случай, управителят има всички функции и правомощия на Управителния съвет.

Чл. 31. Управителният съвет има следните функции и правомощия:
1. представлява Камарата, като може да делегира тези си права на отделни свои членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. определя реда и организира извършването на дейността на Камарата;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Камарата;
5. приема планове и програми за дейността на Камарата;
6. образува целеви парични фондове;
7. приема правилници за дейността на Камарата, вкл. и правилник за вътрешната дейност;
8. създава съвети, комисии, клубове, групи и др. помощни органи на Камарата;
9. разпорежда се с имуществото на Камарата при спазване изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и други вътрешни документи;
10. приема и освобождава членове на Камарата;
11. ръководи оперативно дейността на Камарата между общите събрания;
12. свиква Общо събрание и се отчита пред него;
13. води архива и регистрите на Камарата;
14. ако е необходимо, назначава и одобрява персонала на Камарата, както и приема и утвърждава Правилник за работа и възнаграждения на наетия персонал;
15. утвърждава щата на Камарата;
16. осигурява връзките на Камарата с официалните институции и учреждения, както и синхронизираното им продължаване;
17. изпълнява и други функции, делегирани му от Общото събрание;
18. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не съвпадат с правата на друг основен орган.

Чл. 32. Организация на работата на Управителния съвет
(1) Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца или толкова пъти, колкото е необходимо, от Председателя по негово решение или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет с писмени покани, включително и по имейл. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в двуседмичен срок, от получаването на молбата, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.
(3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване, с обикновено мнозинство, a решенията по чл. 31, т. 3 и т. 9 от Устава с мнозинство от всички членове.
(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, в оперативен порядък, чрез полагане подписите на неговите членове върху писмен протокол, съдържащ решения по всички въпроси от предварително обявен дневен ред. За целите на предходното членовете на Управителния съвет спазват правилата на чл. 30, ал. 3 от Устава, като членовете се подписват лично, чрез своя представител (за юридически лица) или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, копие от което се представя към подписания протокол.
(5) За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

Article 26. (1) The bodies of the Chamber shall be:
1. the General Meeting (GM);
2. the Management Board (MB) or a Manager;
(2) The bodies of the Chamber in their entirety as well as every member separately shall be responsible for the operation of the body to those who have appointed them as well as to the General Meeting. For the fulfillment of these obligations every member of a body of the Chamber shall be responsible to the body in which (s)he participates.

Article 27. General Meeting
(1) The General Meeting shall be the supreme body of the Chamber. All regular and honorary members shall participate in it either in person or through a representative according to its register or via authorized person with explicit written power of attorney. Only the full member shall have the right to vote. The honorary members shall have only advisory functions.
(2) The General Meeting shall have the following functions and powers:
1. to amend and supplement the By-laws of the Chamber;
2. to adopt other internal acts;
3. to elect and dismiss the members of the Management Board;
4. to adopt resolutions to open and close down branch offices;
5. to participate in other organizations;
6. to adopt a resolution to transform or terminate the Chamber as well as regarding the manner of distribution of the property that remains after the creditors have been satisfied;
7. to adopt reasonable guidelines and a program on the operations of the Chamber;
8. to adopt the budget of the Chamber;
9. to adopt resolutions regarding the payability and the amount of the membership dues or contributions in kind;
10. to approve the report on the operations of the Management Board;
11. to cancel decisions of the other bodies of the Chamber, which are contrary to the law, the By-laws or other internal acts regulating the activity of the Chamber;
12. may elect a manager who has the powers to carry out the functions of the Management Board as well.;
13. to adopt Rules, by which to specify the documents, necessary in order to accept new full members of the Chamber and the Rules on the amount, raising and expenditure of membership dues.

Article 28. Convening the General Meeting
(1) The General Meeting shall be convened by the Management Board at a regular meeting once per year, as a rule in the first five months of the year.
(2) The General Meeting shall be convened at an extraordinary session where important matters within its competence must be urgently resolved. The General Meeting shall be convened at an extraordinary session further to a request from the Chair of the MB of the Chamber, from the Management Board or from the Manager, or further to a request from at least one-fifth of the full members. If in the latter case the Management Board fails to convene the General Meeting within one month after the receipt of the request it shall be convened by the court having jurisdiction over the domicile of the Chamber further to a written request from the members concerned or a person authorized by them.
(3) The General Meeting shall be convened by an invitation which shall be sent to the registered within the single internal register of the members email addresses for correspondence, and shall be announced with the register of the non-profit legal entities at least one month before the appointed day. The invitation must contain data about the place in the seat, date, time and agenda of the meeting as well as on whose initiative it is convened. All materials and proposals having been received to be discussed at the meeting shall be made available to the members at the website of the Chamber so that they can all make themselves familiar with them.
(4) The General Meeting shall be regular if attended by more than one-half of the full members or their explicitly authorized representatives. The participation of the honorary members is not a condition for regularity of the General Meeting, including if the honorary members have not been invited to participate.
(5) If there is no quorum the meeting shall be postponed for one hour later under the same agenda and shall be deemed lawful regardless of the number of members present.
(6) The resolutions of the General Meeting shall be adopted by show of hands by a simple majority except for the cases under article 27, item 1 and item 6 of the By-Laws where a qualified majority of 2/3 of those present is needed.
(7) A person may represent not more than three members of the General Meeting on the basis of a written power of attorney. No reauthorization shall be allowed.
(8) The resolutions of the General Meeting shall take effect immediately unless their effect is postponed or if they take effect after promulgation according to the law or announcement with the register of the non-profit legal entities.
(9) Observers from the local and central authorities, the media as well as external consultants may be invited to the General Meetings.
(10) The General Meeting shall be presided by the Chair of the Management Board, and in case of his/her absence, by a deputy of his/her.
(11) The General Meeting shall elect a Secretary Minute Taker and tellers, if necessary.
(12) All statements and resolutions shall be recorded in minutes and shall be kept in the records of the Chamber.
(13) The minutes of the General Meeting shall be signed by the Chair of the Management Board, the Secretary Minute Taker and the tellers of the General Meeting (if any). The minutes shall contain information about the agenda, the speeches made and the resolutions adopted. The minutes, together with the list of attendees and the documents related to the convening of the General Meeting shall be kept in the records of the Chamber.

Article 29. Work Meetings of Members
(1) The members of the Chamber may gather at work meetings. The work meetings may be regular, i.e. on the basis determined in advance in terms of dates, hour and place and schedule, or extraordinary, i.e. on the basis determined in terms of dates, hour and place by the Management Board.
(2) The work meetings, regardless of their type, shall not be of the nature of the sessions of the General Meeting. No resolutions falling within the scope of competences of the General Meeting may be adopted at such meetings.
(3) The provisions of article 27 of the By-laws shall not apply for the arrangements for and activity of the work meetings.

Article 30. Management Board
(1) The Chamber shall be managed and represented by a Management Board elected for a three-year term.
(2) The Management Board shall be made up of at least 3 (thee) members who are representatives of Chamber members and have been elected by the General Meeting.
(3) The positions and the functions related thereto at the Management Board shall be allocated by the Management Board at its first session by a simple majority.
(4) Natural persons may be elected members of the Management Board among the full members, and at the meetings of the Management Board, these members may participate personally or via authorized person with an explicit written power of attorney, copy of which shall be presented at the meeting. A legal entity being a member of the Chamber may also be a member of the Management Board, as it shall be represented at the meetings of the Management Board by its lawful representative or another person authorized by such representative with an explicit written power of attorney, copy of which shall be presented at the meeting.
(5) The members of the Management Board may be reelected without restrictions.
(6) The candidates for membership in the Management Board shall be voted separately. The candidates may be nominated by both the former Management Board and the General Meeting or by individual members of the Chamber.
(7) By resolution of the General Meeting the functions of the Management Board may also be carried out by one person, a manager. In such case the manager shall have all functions and powers of the Management Board.

Article 31. The Management Board shall have the following functions and powers:
1. to represent the Chamber as it may delegate these rights to its individual members;
2. to ensure the execution of the resolutions of the General Meeting;
3. to determine and arrange for the performance of the activity of the Chamber;
4. to prepare and introduce to the General Meeting a draft budget and report on operations of the Chamber;
5. to adopt plans and programs on the operations of the Chamber;
6. to form target cash funds;
7. to adopt rules on the operations of the Chamber, including internal operating rules;
8. to form councils, commissions, clubs, groups and other auxiliary bodies of the Chamber;
9. to dispose of the property of the Chamber while complying with the requirements of the Not-for-profit Legal Entities Act, the By-laws and other internal documents;
10. to admit and dismiss members of the Chamber;
11. to run the operating activities of the Chamber in between the general meetings;
12. to convene the General Meeting and to report to it;
13. to keep the records and registers of the Chamber;
14. if necessary, to appoint and approve the staff of the Chamber as well as to adopt and approve Rules on the work and remuneration of the staff employed;
15. to approve the payroll staff of the Chamber;
16. to ensure the relations of the Chamber with the official institutions and offices as well as their synchronized continuation;
17. to also carry out other functions delegated to it by the General Meeting;
18. to adopt resolutions on all matters which do not coincide with the rights of another principal body according to the law or according to the By-laws.

Article 32. Working Arrangements of the Management Board
(1) The Management Board shall be convened at least once quarterly or as many times as necessary by the Chair by his/her decision or further to a request on part of one-third of the members of the Management Board with written invitations, including by email. If the Chair fails to convene a meeting of the Management Board within two weeks as from the receipt of the request the meeting may be convened by each concerned member of the Management Board.
(2) The meetings of the Management Board shall be regular if attended by at least one-half plus one of its members. A person having a two-way telephone or other connection guaranteeing the identification of such person and enabling him/her to take part in the discussion and adoption of resolutions, which shall be attested in the minutes of the meeting shall also be deemed in attendance.
(3) The resolutions of the Management Board shall be adopted by show of hands, by a simple majority, and the resolutions under article 31, item 3 and item 9 of the By-Laws shall be adopted by a majority of all members.
(4) The Management Board may also adopt resolutions in lieu of a meeting, on a operating basis, by affixing the signatures of its members on the written minutes containing resolutions on all items from an agenda announced in advance. For the purposes of the latter, the members of the Management Board comply with the rules under article 30, par. 3 of the By-Laws, meaning that the members of the Management Board participate personally, via their representative (for legal entities) or via authorized person with an explicit written power of attorney, copy of which shall be presented with the signed resolution .
(5) The members of the Management Board shall not receive any remuneration for their Board membership.

Х. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Х. FINANCES AND PROPERTY

Чл. 33. Източници на приходи на Камарата
Камарата набира средста по следния начин:
1. годишен членски внос, за чието определяне, увеличаване и намаляване, както и за определяне начина на неговото плащане, е компетентно Общото събрание;
2. дарения, помощи и завещания, които физически и юридически лица доброволно предоставят на Камарата;
3. приходи, осигурени от движимо или недвижимо имущество на Камарата, ако има такова;
4. приходи, получени за предоставени услуги на членове или трети страни;
5. приходи, получени от допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 13, ал. 4 от Устава, която е разрешена от закона и свързана с предмета на основната дейност на Камарата;
6. други приходи.

Чл. 34. Имущество на Камарата се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху вещи и/или обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в търговски дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

Article 33. Sources of Chamber’s income
The Chamber shall raise funds in the following manner:
1. annual membership dues as the General Meeting shall be competent to determine, increase and decrease and determine the manner of the payment thereof;
2. donations, aids and wills voluntarily provided by natural persons and legal entities to the Chamber;
3. revenues ensured by movable or immovable property of the Chamber, if any;
4. revenues received for services provided by members or third parties;
5. revenues received from additional economic activity, according to article 13, par. 4 of these By-Laws, which is permitted by the law and related to the principal subject matter of the Chamber;
6. other revenues.

Article 34. The property of the Chamber shall consist of ownership and restricted real rights to items of property and/or objects of intellectual property, money, valuables, share interests in trade companies, receivables and other rights the possession of which is not prohibited by the legislation of the Republic of Bulgaria.

ХІ. РЕГИСТРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КАМАРАТА

ХІ. CHAMBER’S REGISTERS AND DOCUMENTATION

Чл. 35. (1) Камарата ще съхранява и поддържа документация и следните регистри/книги/:
1. единен вътрешен регистър на членовете, в който се вписват данни за всеки член, включително приемането и напускането му;
2. регистър на решенията на Управителния съвет;
3. регистър на протоколите от Общото събрание на Камарата;
4. други регистри, необходими съгласно нормативната база на Република България.
(2) Съдържанието, формата, начина на водене и съхранение на регистрите се определя с решение на Управителния съвет, което се свежда до знанието на всички членове на Камарата.

Article 35. (1) The Chamber shall keep and maintain documentation and the following registers (books):
1. single internal register of members where data about each member shall be recorded, including data of such member’s admission and leaving;
2. a register of the resolutions of the Management Board;
3. a register of the minutes of the General Meeting of the Chamber;
4. other registers necessary according to the statutory provisions of the Republic of Bulgaria.
(2) The content, the form, the manner of the keeping and storage of the registers shall be defined by resolution of the Management Board, which shall be lead to the knowledge of all the members of the Chamber.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ХІІ. TERMINATION AND LIQUIDATION

Чл. 36. Камарата се прекратява в следните случаи:
1. с изтичане на срока, за който е учредена;
2. с решение на върховния си орган;
3. ако дейността ѝ противоречи на предвиденото в Устава или законите на Република България.

Чл. 37. (1) При прекратяването Управителният съвет, или определено от него лице извършват ликвидация.
(2) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

Article 36. The Chamber shall be terminated in the following cases
1. upon the expiration of the term for which it is established
2. by resolution of its supreme body;
3. if its activity is contrary to the provisions stipulated in the By-laws or in the laws of the Republic of Bulgaria.

Article 37. (1) Upon the termination the Management Board, or a person named by the Board shall carry out liquidation.
(2) The funds remaining after the creditors are satisfied shall be allocated by resolution of the General Meeting.

ХІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ХІІІ. OTHER PROVISIONS

Чл. 38. За всички случаи, неуредени от настоящия Устав, се прилагат разпоредбите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите действащи в Република България нормативни актове.

Чл. 39. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет на Учредително Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА”, състояло се на 01.10.2018 г.

Настоящият Устав е съставен на английски и на български език, като при каквото и да е противоречие в текстовете, приоритет има текстът на български език.

Article 38. For any cases not settled by these By-laws the provisions of the Not-for-profit Legal Entities Act and other statutory acts in force in the Republic of Bulgaria shall apply.

Article 39. Any changes to these By-laws may be made subject to the procedure stipulated herein and in the Not-for-profit Legal Entities Act.

These By-laws were adopted by the Founding General Meeting of the not-for-profit association BULGARIAN-GEORGIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY held on 01.10.2018.

The present By-laws have been prepared in English and Bulgarian language, and in case of any discrepancy between the texts, the Bulgarian text shall prevail.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. „София Коннект“ ЕАД – чрез Юлий Нушев
2. „БИРС“ ООД – чрез Бисерка Стратиева
3. „Каукасус Кейбъл Систем България“ ЕООД – чрез Гиорги Шанидзе
4. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ – чрез Методи Байкушев

FOUNDERS:

1. Sofia Connect EAD, via Yuliy Nushev
2. BIRS OOD, via Biserka Stratieva
3. Caucasus Cable System Bulgaria EOOD, via Giorgi Shanidze
4. Dimitrov, Petrov and Co. Law Firm via Metodi Baykushev

bg_BG
ka_GE bg_BG