ბულფარეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატის შესახებ

ბსსსპ არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ბულგარულ-ქართული სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების მხარდაჭერას, განვითარებას და სტიმულირებას

პალატას არ გააჩნია პარტიული, რელიგიური, ეთნიკური ან პოლიტიკური ხასიათი.

პალატა თავის წევრად აღიარებს ნებისმიერ იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელიც ეთანხმება დასახული მიზნებისა და საქმიანობის გარკვეულ წესებს.

ჩვენი მიზნები

განვამტკიცოდ

და გავაფართოვოდ ბულგარეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს რესპუბლიკას შორის - ვაჭრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობა

დავეხმაროთ

ახალი ბაზრის შექმნას და განვითარებას.

ხელი შევუწყოთ

და მხარი დავუჭიროთ საზღვრისპირა თანამშრომლობას

პოპულარიზაცია

გავუწიოთ საინვესტიციო გარემოს ბულგარეთი და საქართველოს რესპუბლიკაში, საზღვარგარეთ და მესამე ქვეყნებში.

აქტიურად

ვიმუშაოთ და ხელი შევუწყოთ გრძელვადიან უცხოურ ინვესტიციებს ბულგარეთსა და საქართველოში.

მომავალი და ამჟამინდელი პალატის წევრები

პალატას აქვს თავისი მთავარი წესი, დაიცვას თავისი წევრების ეკონომიკური ინტერესები, როგორც სახელმწიფო, ისე მერიის სტრუქტურებში - ორივე ქვეყანაში.

მიაწოდოს თავის წევრებს აქტუალური ინფორმაცია, რითითაც დროულად დაუჭიროს მხარი მისი წევრების საქმიანობას.

პალატა უნდა იყოს შუამავალი და დამხმარე მისი წევრებისათვის, ბულგარულ - ქართულ საზოგადოებრივ და სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გზით, რომლებიც წარმოიქმნება იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებიც დროთა განმავლობაში მხარს დაუჭერს მის წევრებს პოლიტიკისა და სტრატეგიის განსაზღვრაში

ka_GE
bg_BG ka_GE